Algemene- en leveringsvoorwaarden Projecten Techniek Educatie K.v.K. Amsterdam 34157872

Algemene bepaling
Degene die opdracht geeft tot het aankopen, leveren of versturen van een of meerdere producten, pakketten, bestellingen en diensten, wordt in deze leveringsvoorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Alle handelingen worden geacht, als opdracht tot levering te zijn gegeven.
Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Projecten Techniek Educatie, hierna genoemd PTE, dan wel een met haar gelieerde onderneming, zaken verkoopt. Deze algemene- en leveringsvoorwaarden sluiten iedere toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden uit. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen inkoopvoorwaarden, dan is PTE hier niet aan geboden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou vernietigd worden, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Uitvoering van de overeenkomst
PTE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PTE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen van kracht.

Opdrachten
Alle opdrachten dienen te worden bevestigd. 
De opdrachtgever is gehouden, alle gegevens met betrekking tot de gewenste levering, vooraf aan PTE te verstrekken.

Levering
PTE  is verplicht de aan hem verleende opdracht te leveren binnen de overeengekomen tijd zoals vermeld in brochures of op de website. Als door onvoorziene omstandigheden daarvan moet worden afgeweken, dient dit (indien mogelijk)  tijdig en gemotiveerd aan de opdrachtgever bekend te worden gemaakt. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de door hem bestelde materialen direct na aankomst in ontvangst te nemen en te beoordelen voor akkoord. De opdrachtgever dient alles te doen om het op tijd leveren door PTE mogelijk te maken en indien daaraan onvoorzien niet kan worden voldaan, dat tijdig en gemotiveerd mede te delen. Indien door welke oorzaak ook, levering door de opdrachtgever wordt vertraagd, is PTE gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs of het reeds ontvangen bedrag te beschikken en de rekening voor extra werkzaamheden of aanvullende diensten aan de opdrachtgever te presenteren.
Bij verlening van diensten wordt, conform het dan geldende uurtarief, extra kosten in rekening gebracht.

Annulering
Indien de bestelling door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl PTE  reeds in een vergevorderd stadium is met de werkzaamheden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van materialen, verpakking en verzending, aan PTE te voldoen. Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat PTE uit commerciele of materiele overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd die overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor zijn verrichte werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd zijn recht op een nieuwe opdrachtovereenkomst volgens die gewijzigde omstandigheden.

Betalingen
PTE is gerechtigd, betalingen vooraf te vorderen bij de ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Als overeengekomen is om achteraf te factureren dan dient de opdrachtgever zijn betalingen te doen binnen veertien dagen na de datum van de rekening, die in overeenstemming met de opdrachtovereenkomst door PTE is afgezonden. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever een wettelijk vastgestelde rente verschuldigd tot aan de datum van algehele voldoening. In dat geval is PTE gerechtigd zijn werkzaamheden aan de opdracht op te schorten, totdat de opdrachtgever het verschuldigde bedrag, verhoogd met rente, heeft betaald. Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer PTE het bedrag op zijn rekening heeft ontvangen. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die ontstaan bij de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever tot minimaal tien procent van het met de opdrachtgever overeengekomen eindbedrag. Het materieel eigendom geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging, reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet 1912 is dit laatstgenoemde recht uitsluitend aan PTE voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Levering
Indien producten, pakketten, bestellingen en diensten tijdelijk niet voorradig zijn, worden deze zo spoedig mogelijk nageleverd. PTE is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering. Alle goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper. PTE is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan schade anders dan aan de afgeleverde zaken zelf. Het verplaatsen van bijeenkomsten ten behoeve van de uitvoering  van diensten dient minimaal 1 week van te voren plaats te vinden anders wordt ze berekend.

Zichtzending
TechnieQ zichtzending hebben een termijn van 2 weken of indien afgesproken langer.
De termijn wordt schriftelijk bevestigd door PTE.
Indien zonder contact met PTE deze termijn wordt overschreden wordt de zichtzending omgezet in koop en volgt er een factuur.

Retourneren
De TechnieQ zichtzening kan binnen de zichttermijn in overleg worden geretourneerd indien hij ongebeschadigd is.
De materialen kunnen binnen 2 weken worden geretourneerd, indien de verpakking ongeopend en de doos onbeschadigd is.

Eigendomsbehoud
De geleverde goederen kunnen bij niet-betaling terstond door PTE worden teruggevorderd. Tot aan volledige betaling van alle facturen. PTE behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat de koper volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit overeenkomsten met PTE in de zin van art. 92 boek 3 BW.
Alle geleverde producten, pakketten, bestellingen en diensten mogen niet worden gekopieerd of nagemaakt tenzij hiervoor schriftelijk door PTE toestemming is gegeven.
Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht PTE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Klachten
Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd binnen zeven dagen na ontvangst van de geleverde producten of diensten aan PTE gezonden te worden. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde product, als PTE binnen de termijn van zeven dagen geen klachten heeft ontvangen. Als uiterlijk zeven dagen na ontvangst van een rekening van PTE, door de opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht deze rekening te hebben aanvaard en goedgekeurd.

Bijkomende kosten
Bij het afnemen van diensten zijn kosten als zijnde parkeerkosten altijd bijkomend.
PTE heeft het recht om 2% per maand over het factuurbedrag terzake van kredietbeperkingskosten in rekening te brengen, dit geldt ook voor het niet tijdig voldoen van de facturen. Bij herinneringen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht van 15,00 euro. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen incl. BTW en exclusief parkeerkosten en vervoer- of transportkosten. Wijzigingen in uitvoering, prijs en productomschrijving zijn voorbehouden.

Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. PTE kan altijd de overeenkomst, al dan niet schriftelijk, opzeggen.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.